Order the Events: De bello Gallico 1.2-3

Match the items on the right to the items on the left.
Fer mihi auxilium!
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
Orgetorīx id hōc facilius persuāsit.
iūmentorum et carrōrum quam maximum numerum coēmērunt.
sementēs quam maximās fēcērunt.
cum proximīs cīvitātibus pācem et amīcitiam cōnfirmāvērunt.
in tertium annum profectiōnem lēge cōnfirmāvērunt.
Orgetorīx Casticō Sēquānō persuāsit ut rēgnum occupāret.
itemque Dumnorīgī Aeduō ut idem cōnārētur persuādet.
inter sē fidem et iūs iūrandum dant.
tōtīus Galliae sēsē potīrī posse spērant.