Order the Events: De bello Gallico 4.24

Match the items on the right to the items on the left.
Fer mihi auxilium!
first
second
third
fourth
fifth
sixth
equitātū et essedāriīs nostrōs nāvibus ēgredī prohibēbant.
nāvēs propter magnitūdinem nisi in altō cōnstituī nōn poterant.
mīlitēs--ignōtīs locīs, impedītīs manibus--onere armōrum oppressī sunt.
simul et dē nāvibus dēsiliendum et in flūctibus cōnsistendum et cum hostibus erat pugnandum.
illī audācter tēla coniciēbant et equōs īnsuēfactōs incitābant.
nostrī perterritī atque huius generis pugnae imperītī nōn eādem alācritāte ac studiō ūtēbantur.