Order the Events: De bello Gallico 4.25

Match the items on the right to the items on the left.
Fer mihi auxilium!
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
quod Caesar animadvertit.
nāvēs longās paulum removērī ab onerāriīs nāvibus iussit.
nāvēs longās rēmīs incitārī ad latus apertum hostium cōnstituī iussit.
fundīs, sagittīs, tormentīs hostēs prōpellī ac submovērī iussit.
nāvium figūrā et rēmorum motū et inūsitātō genere tormentōrum permōtī, barbarī cōnstitērunt.
barbarī paulum modo pedem rettulērunt.
quī decimae legiōnis aquilam ferēbat deōs obtestātus est.
"Dēsilīte," inquit, "commīlitōnēs, nisi vultis aquilam hostibus prōdere."
hoc cum vōce magnā dīxisset, sē ex nāvī prōiēcit.
in hostēs aquilam ferre coepit.
tum nostrī cohortātī inter sē ūniversī ex nāvī dēsiluērunt.
hōs item ex proximīs prīmī nāvibus subsecūtī hostibus appropinqārunt.