Order the Events: De bello Gallico 4.27

Match the items on the right to the items on the left.
CAVĒ! You are placing the events in chronological, not narrative, order.
Fer mihi aliquid auxiliī!

Plūs auxiliī velim!
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
ultrō in continentem ad Caesarem lēgātīs missīs petīverant.
Commius Atrebās ā Caesare in Britanniam praemissus erat.
hunc illī ē nāvī ēgressum comprehenderant.
hostēs proeliō superātī sē ex fugā recēpērunt.
hostēs superātī ad Caesarem lēgātōs dē pāce mīsērunt.
lēgātī in Britanniā obsidēs datūrōs quaeque imperāsset factūrōs sēsē pollicitī sunt.
ūnā cum hīs lēgātīs in Britanniā Commius vēnit.
ut prō Commiō comprehēnsō ignōscerētur lēgātī in Britanniā petīvērunt.
Caesar questus est quod bellum sine causā intulerant.
Caesar ignoscere imprūdentiae dīxit.
Caesar obsidēs imperāvit.
obsidum partem statim dedērunt.
suos remigrāre in agrōs iussērunt.
prīncipēs undique convēnērunt.
prīncipēs sē cīvitātēsque suōs Caesarī commendāre coepērunt.