Caesar Book 5 Figures of Speech Identification 1

Identify each of the underlined figures of speech from Caesar Book 5.

Match the items on the right to the items on the left.
tertium iam hunc annum rēgnantem inimīcī interfēcērunt
Mittitur Gāius Arpīnēius et Quīntus Iūnius
Arpīnēius et Iūnius, quae audiērunt, ad lēgātōs dēferunt
magna inter eōs exsistit contrōversia
tribūnī mīlitum et prīmōrum ōrdinum centuriōnēs
superat sententia Sabīnī
inīquissimō nostrīs locō proelium committere coepērunt
nōn sine summō timōre id factum vidēbātur
mīlitēs ab signīs discēderent, quae quisque eōrum cārissima habēret, ab impedīmentīs petere properāret
adeptī victōriam in perpetuum sē fore victōrēs cōnfīdēbant