Caesar Book 5 Figures of Speech Identification 2

Identify each of the underlined figures of speech from Caesar Book 5.

Match the items on the right to the items on the left.
longior cōnsultō ab Ambiorīge īnstituitur sermō
impetūque in nostrōs factō
magnus mūrālium pīlōrum numerus
magnus numerus īnstituitur, turrēs contabulantur, pinnae ex crātibus attexuntur.
quae petierint
partā iam atque explōrātā victōriā

pariō, parere, peperī, partus = produce, accomplish
Hic diēs dē nostrīs contrōversiīs iūdicābit